ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಿರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ

29,493 passengers travelled from Hubballi Airport in November 2022

Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has released City-Pair wise Air Traffic Statistics of Hubballi Airport…

Upgrading Hubballi Airport to International standards is under scrutiny

Good days ahead for Hubballi Airport! Renovation of Hubballi Airport terminal and other facilities to the…

error: Content is protected !!