ಕೋವಿಡ್-19 ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸನಾಪತ್ರ

ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಘಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ

error: Content is protected !!