ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ 1960 ರಡಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ 05 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಸಂಘ…

error: Content is protected !!