ಹೆಸ್ಕಾಂ ಧಾರವಾಡ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಮಾ ನಗರ ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ., ವಿದ್ಯಾಗಿರಿರವರು ಮೊದಲನೇ ಶನಿವಾರ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 03 ರಂದು…

error: Content is protected !!