ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಸಡರ್ ವಾಹನದ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು

ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರ್ ಕೆಎ-01-ಜಿ-3589 ಅನ್ನು ಈಗ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಾಜು…

error: Content is protected !!