ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ವಿಶ್ವಮಾನವ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ವಿಶ್ವಮಾನವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ…

error: Content is protected !!