ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್-2022 ನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು…

error: Content is protected !!