ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಯದ 3 ದಿನಗಳ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಯದ 3 ದಿನಗಳ ಕಲಿಕಾ…

error: Content is protected !!