ಚಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ

ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು-1, ವಾಹನ ಚಾಲಕ -1, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ-1 ನೌಕರರನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ…

error: Content is protected !!