ಐಐಐಟಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಧ್ವನಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ರೋಬೋಟ್ ಸಿದ್ದ

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮೂಲ ರಾಜ್ಯವಾದ ಓರಿಸ್ಸಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಧ್ವನಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ರೋಬೋಟ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಐಐಐಟಿ ಧಾರವಾಡ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದೆ.

23,598 Passengers used Hubballi Airport in July-2022

DGCA has released City-Pair wise Air Traffic and Cargo Statistics of Hubballi Airport for the month…

error: Content is protected !!